...
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות האתר

אתר האינטרנט "בית יודאיקה ישראלי" (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י "בית יודאיקה ישראלי" (להלן: "בית יודאיקה ישראלי" או "העסק"), משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרי יודאיקה על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל .כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "בית יודאיקה ישראלי". עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, איקונים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "בית יודאיקה ישראלי" ו/או מי מטעמו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1.01.2022 וניתן לשינוי בכל עת ע"י בית יודאיקה ישראלי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

אודות המכירה

מיד לאחר ביצוע הזמנה, תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבנו ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את הבית יודאיקה ישראלי. הרישום שנרשם במחשבי החנות יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

אספקה

"בית יודאיקה ישראלי" תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת ב רכישת המוצר, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. החנות לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של החנות בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של "בית יודאיקה ישראלי" ו/או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. "בית יודאיקה ישראלי" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו החנות מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

שירות לקוחות לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של "בית יודאיקה ישראלי" בדואר אלקטרוני:israelijudaicahouse@gmail.com

כשרות להשתמש באתר: כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:1. משתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18 ) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף ממותג שמכובד כפי שמפורט באתר, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.3. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית"בית יודאיקה ישראלי" לחסום ממבצע פעולה מלרכוש מוצרים מהאתר ו/או לבטל עסקותיו בכל אחד מהמקרים הבאים:א4. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;ב4. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;ג4. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;ד4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב"בית יודאיקה ישראלי" ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;ה4. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו.

ביטול עסקה/מכירה

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו: ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה – ייעשה בהודעה בכתב בתוך 14 ימים מיום ההזמנה , לכתובת דוא"ל:israelijudaicahouse@gmail.com במקרה כזה, החנות תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר בנוסף לעלות המשלוח , או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.עליך להחזיר את המוצר ל"בית יודאיקה ישראלי" בירושלים , כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית – מוצר שלא נפתח, ובמצב חדש וכיוצא באלו.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של "בית יודאיקה ישראלי" לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז.

אבטחה ופרטיות

"בית יודאיקה ישראלי" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, "בית יודאיקה ישראלי" לא תשא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. לתשומת ליבך: בדף קנייה ובמקומות נוספים באתר, ישנה אפשרות להצטרפות לרשימת הדיוור של "בית יודאיקה ישראלי", לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות. "בית יודאיקה ישראלי" מכבדת את פרטיותך- אם ברצונך להסיר את עצמך מרשימת הדיוור, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל. בית יודאיקה ישראלי רשאי להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

אחריות

במקרה שנפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את העסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. יש לקחת בחשבון סטייה בגווני הצבע המודפס על הפריט ואין זה נחשב למוצר פגום. יש לקחת בחשבון סטייה במידות הפריט של עד 2 ס"מ בין המידות המפורטות ובין המוצר הסופי אשר נובעת בעיקרן מהבדלי מידות בין ספק לספק. סטייה שכזו לא תחשב כמוצר פגום. "בית יודאיקה ישראלי" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותו של העסק בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. "בית יודאיקה ישראלי" ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם. אלא אם נאמר אחרת. "בית יודאיקה ישראלי" עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החנות אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. "בית יודאיקה ישראלי" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. "בית יודאיקה ישראלי" לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. "בית יודאיקה ישראלי" לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. ט.ל.ח – טעות לעולם חוזרת.

**אין אחריות על המוצרים באתר**

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולש, ובכלל זה תמונות, סרטונים, מסרים בצ'אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר הנו באחריות הגולש שהעלה אותו לאתר כאמור. הגולש מודע לכך שכל שימוש על ידי צד ג' בתכנים ללא אישור בעל הזכויות מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. בהעלאת תכנים לאתר הגולש מעניק "בית יודאיקה ישראלי" רישיון שימוש בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות שימוש בתכנים על פי ראות עיניו. הגולש/ת מתחייב/ת לפטור את "בית יודאיקה ישראלי" באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהם, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים. בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את "בית יודאיקה ישראלי" בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של "בית יודאיקה ישראלי", והגולש מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי "בית יודאיקה ישראלי" בקשר עם התכנים האמורים.

עגלת קניות
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.