...
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות החזרים כספיים והחזרות

 1. החנות תאפשר החזרת מוצרים ותבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב עלפי הדין, לרבות:
  א. כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש”ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן
  (ביטול עסקה), התשע”א – 2010)(בשלט זה “התקנות”) תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.
  הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים.
  ב. החנות איננה מאפשרת החזרת מוצרים שנפגמו או שנעשה בהם שימוש (לדוגמא – מוצר שנעשתה בו התקנה, או שנערכה בו שימוש). יודגש, כי החזרת טובין באריזה המקורית שלא נפתחה תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם.
  ג. לחנות זכות לגביית דמי ביטול בסך %5 ממחיר המוצר או 100 ש”ח – לפי הנמוך, וכן זכות לגבות את התשלום ששולם על ידה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה בגין העסקה שבוטלה,והכול בכפוף להוראות כל דין.
  ד.לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.
  ה. בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1891- ), רשאי הצרכן לבטל בכתב (לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית) את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לחנות על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר (ובשירות – עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ – 2 ימים )שאינם ימי מנוחה) לפני המועד בו אמור השירות להינתן( או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע בדין )לפי המאוחר). גם זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ועל מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
  ו. זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מכירה מיוחדת )כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן( או מבצע – מוגבלת בהתאם לקבוע בתנאי/תקנון המבצע או המכירה המיוחדת, ובלבד שאלו הוצגו בפני הצרכן, בכתב, במועד הרכישה, ובכפוף להוראות כל דין.
  ז. בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את החנות לבצע החזר כספי, החנות תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. החנות איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.

2.לחנות שיקול דעת לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי, במקרים הבאים:
א. מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 50 ש”ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרתו מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה לא נפתחה ולא נקרעה.
ב. החנות רשאית לוותר על דמי הביטול שהיא זכאית להם על פי הדין, כולם או חלקם.

עגלת קניות
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.